Jak spustit systémový proces nebo aplikaci z prostředí C#? O tom je následující programový fragment:

K zavedení třídy Process je potřeba zavést knihovnu System.Diagnostics.

// zavedení třídy Process
Process proc = new Process();
// nastavení prostředí běhu
proc.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Minimalize;
proc.StartInfo.UseShellExecute = false;
proc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
//přiřazení dávky nebo aplikace
if (!string.IsNullOrEmpty(batch))
proc.StartInfo.FileName = batch;
// start procesu
proc.Start();
// zachyti vystup spusteni procesu, ceka na dokonceni
string output = proc.StandardOutput.ReadToEnd();
proc.WaitForExit();


Pozn. informace o stavu spuštění resp. zastavení procesu je v systémovém kódování, pro výstup do MsgBoxu bude nutné provést konverzi textu. Tuto část ponechám laskavému čtenáři k vlastní realizaci.