Print
Existuje několik způsobů, které umožní v prostředí Visual Studia připojení ke vzdálenému datovému úložišti. Je vcelku jedno, jaký jazyk pro referenci použijeme. Cílem je, nastavit správně ConnectionString, tedy připojovací řetězec pro třídu .SqlConnection().

1. .NET Framework prostředky pro SQL Server
Nejsnadnější bude využít přímo vložených prostředků .NET. Pro volání třídy SqlConnection je třeba přilinkovat k třídě modul System.Data.SqlClient.
Řetězec pro připojení s interním zabezpečením pomocí profilu uživatele ve Windows:
Data Source=AdresaServeru;Initial Catalog=Databaze;ntegrated Security=Yes;
Za pojmem Adresa serveru je třeba vidět NázevServeru\NázevInstanceDatabáze, např. SERVER\SQLEXPRESS.
Se standarním zabezpečením pomocí uživatelského jména a hesla:
Data Source=DATASRV\SQLUCTO;Initial Catalog=Ucetnictvi;User Id=Uzivatel;Password=Heslo;

Samozřejmě lze použít i IP adresaci instance databáze:
Data Source=172.196.10.25,1433;Initial Catalog=Ucetnictvi;User Id=Uzivatel;Password=Heslo;
v adrese instance databáze je na konci za čárkou uveden port po němž komunikace probíhá. To je vhodné zvlášt tehdy, kdy je databázových instancí na serveru víc.

2.SQL Server Native Client, připojení pomocí OLE DB prostředků
Pro volání třídy SqlConnection je třeba přilinkovat k třídě modul System.Data.OleDb.
Sdílené připojení pro uživatele, přihlášeného do profilu:
Provider=SQLNCLI10;Server=AdresaServeru;Database=Databaze; Trusted_Connection=yes;
Pro adresu serveru platí totéž co v předchozí kapitole. SQLNCLI10 je název knihovny OLE DB prostředků kde číslo udává verzi klienta. Zde tedy SQL Server Client 10.
Se standarním zabezpečením pomocí uživatelského jména a hesla:
Provider=SQLNCLI10;Server=SERVER\SQLEXPRESS;Database=Test; Uid=Uzivatel; Pwd=Heslo;

3. SQL Server Native Client, připojení pomocí ODBC ovladače
Pro volání třídy SqlConnection je zde zapotřebí použít modul System.Data.Odbc.
Sdílené připojení pro uživatele, přihlášeného do profilu:
Driver={SQL Server Native Client 10.0};Server=AdresaServeru;Database=Databaze; Trusted_Connection=yes;
Se zabezpečením pomocí uživatelského jména a hesla:
Driver={SQL Server Native Client 10.0}; Server=SRV12\SQLUCTO;Database=Ucetnictvi; Uid=Uzivatel; Pwd=Heslo;

4. MySQL Server
Připojení k MySQL databázi je mnohem jednodušší. Vystačí znát základní parametry připojení.

private string conStr = "Server=localhost;Uid=root;Pwd=a;" +
"Port=3306;Database=mysql;";


Název serveru můžeme zadat i vzdálený ale pak se zcela jistě změní portace připojení.

Bude-li třeba uživatele vyzvat k zadání hesla, je vhodné vytvořit samostatný dialog a z něj předat uživatelské jméno a heslo. Třída SqlConnection ani její partneři OleDbConnection či OdbcConnection nedisponují takovou možností. V odborných článcích lze narazit na výraz:

con.Properties("Prompt") = adPromptAlways;

Tato vlastnost je ale převzata z ADODB modelu a do SqlConnection resp. jejích ekvivalentů pro ODBC a OLEDB je třeba předat výsledek. Mě se tento postup jeví jako příliš komplikovaný.

OLEDB a ODBC prostředky nepodporují nové vlastnosti databází MS SQL 2005/2008 a z toho důvodu NEJSOU rovnocenné prostředkům .NET Framework. Lze je použít v aplikacích, které .NET Framework nepoužívají.

Celá metoda pro připojení pomocí třídy SqlConnection tedy může vypadat následovně:
public bool ConnectTable(string constr)
{
 bool bRes = false;
 conn = new SqlConnection(constr);
 try
  {
  conn.Open(); //realizace spojeni
  bRes = (conn.State == ConnectionState.Open);
  }
 catch (SqlException ex)
  {
  bRes = false;
  //osetreni chyb spojeni
  }
 return (bRes);
}

Ještě upozorňuji, na třídy SqlConnection, OleDbConnection a OdbcConnection nelze uplatnit casting. Třídy ale mají v modelu .NET Framework společného abstraktního předka DbConnection, který lze případně pro účel předání pointeru implicitním castingem použít. Vzhledem k poznámce o vlastnostech OLEDB a ODBC prostředků jde ale jen o krajní řešení.

Pokud jde o parametry připojení, lze je zjistit v souboru ODBC.INI resp. ODBCINST.INI. Soubory se nacházejí k základním adresáři systému. Jejich obraz je uložen v registru systému na klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI. Lze zde zjistit jak ovladač pro ODBC tak zprostředkovatele pro OLEDB ale i uživatelské parametry.